Recenze: Tělo – výraz – obraz – koncept (Hana Stehlíková Babyrádová a kol.)

V každém historickém období se tělo a tělesnost stávaly předmětem zájmu, úvah a zkoumání. Publikace Hany Stehlíkové Babyrádové a kolektivu autorů se zabývá tělesností nahlížené prizmatem současného umění.

Hana Stehlíková Babyrádová stojí v čele autorského kolektivu, který vytvořil knihu Tělo – výraz – obraz – koncept. Tato autorka se od 80. let 20. století věnuje výtvarné tvorbě (kresba, malba, instalace, keramický objekt) a teorii výtvarné pedagogiky. Od 90. let působila nejprve jako odborná asistentka a od roku 2000 jako docentka na katedrách výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Ve svém výtvarném projevu se soustředí primárně na gestickou kresbu a hmatovou malbu. Kromě Stehlíkové Babyrádové se na knize podíleli Petra Vichrová, Pavel Šafář, Jana Ovčáčková a Marcela Landová.

Publikaci vydalo na konci roku 2018 nakladatelství Dokořán ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

Autorka svou prací vytváří alternativu k většinovému přístupu k tělesnosti, kterému dominuje narcistní individualismus a orientace na prožitek. V současné společnosti se nejčastěji setkáváme na jedné straně s medicínsko-edukačním pojetím těla jako objektu účinných manipulací na straně jedné a kosmeticko-výkonové zabývání se tělem na straně druhé. Stehlíková Babyrádová ve svém textu reflektuje změny v uměleckém pojímání těla, změny pravidel jeho zobrazování či uměleckého používání. Dalším důležitým tématem, kterému se autorka věnuje, jsou různé psychosomatické koncepty a vývoj terapeutické práce s tělem.

Kniha je rozdělena na pět hlavních kapitol, které se dále člení na tematické podkapitoly. Autorský kolektiv v jednotlivých kapitolách představuje tělo jako model či prostředek tvorby, tělo jako objekt zobrazování, tělo a tělesnost v psychoanalýze a psychoterapii, tělo jako nástroj hry a tělo jako objekt zdobení a sebedestrukce. Z mého subjektivního pohledu byla nejzajímavější kapitola Tělo a tělesnost v psychoanalýze a psychoterapii, jejímž autorem je Pavel Šafář. Autor se v rámci své kapitoly zabývá například pojetím fenoménu tělesnosti v dějinách, přičemž se ve svém stručném výkladu zabývá tím, jak vnímali tělesnost autoři od Platona přes Descarta a Nietzscheho až po současné neurovědce Solmse a Turnbulla. V subkapitole o tělesnosti v kontextu psychoanalýzy autor připomíná skutečnost, že neurózy a jiné psychologické poruchy vznikají z vnitřního rozporu mezi touhami těla a požadavky civilizace.

Monografie Tělo – výraz – obraz – koncept od autorského kolektivu v čele s Hanou Stehlíkovou Babyrádovou je poutavou odbornou reflexí současného vnímání těla a tělesnosti v kontextu výtvarného umění. Čtenáře kromě odborného výkladu čeká množství uměleckých fotografií, které prezentují současnou uměleckou scénu. Důležitou součástí knihy jsou i rozhovory s českými umělci Veronikou Bromovou, Lubošem Plným a Marií Tomanovou a rozhovor s americkou kurátorkou a umělkyní Lissou Riverou. Titul doporučuji čtenářům, kteří se zajímají o problematiku postmoderního přístupu k tělu, který se mimo jiné zabývá i otázkami týkajícími se problematiky genderu a sexuality.

Monografii můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Dokořán.h

Ukázka z knihy

Tělo-výraz-koncept


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené. 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *