Recenze: Od Stalina ke Gorbačovovi (Bohuslav Litera)

Zahraniční a bezpečnostní politika Sovětského svazu oscilovala kolem dvou základních otázek. Jak odvrátit hrozbu Západu? Jak řídit a ovládat satelitní státy? Český historik Litera ve své nově vycházející monografii prezentuje zahraniční politiku Sovětského svazu v období od konce druhé světové války až po rozpad tzv. sovětského bloku.

Kniha Od Stalina ke Gorbačovovi s podtitulem Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991 navazuje na publikaci Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945, která analyzuje hlavní směřování zahraniční politiky Sovětského svazu v letech 1917-1945, včetně jejích náhlých obratů. Obě tyto knihy, které vydalo nakladatelství Dokořán, napsal český historik Bohuslav Litera, jenž přednáší na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Litera se odborně zaměřuje na moderní dějiny Ruska 20. století a je autorem množství monografií i odborných článků, publikovaných především v periodikách Slovanský přehled, Moderní dějiny a Slovanské historické studie.

Literův výklad prezentovaný v knize Od Stalina ke Gorbačovovi je zasazen do kontextu světových dějin, kdy mezinárodní vztahy po ukončení druhé světové války byly determinovány vztahy Spojených států amerických a Sovětského svazu (hovoříme o tzv. studené válce). V rámci tohoto komplikovaného a nestabilního vztahu často docházelo ke konfliktům, které zčásti vyprovokovali spojenci či satelity obou mocností, čehož USA i Sovětský svaz využívaly k oslabování druhé strany. Autor nastiňuje zahraniční politiku Sovětského svazu, přičemž vychází z faktu, že směřování tohoto útvaru určoval vysoce personalizovaný systém vlády se silnou osobností generálního tajemníka komunistické strany.

Autor svůj výklad podporuje některými ze skrytějších zdrojů studené války, přičemž zastává názor, že tento konflikt nemohl být odvrácen, i kdyby se obě strany snažily vést jednání. Dále historik prezentuje, jak se do mezinárodní politiky Sovětského svazu promítly takové historické fenomény, jako je Trumanova doktrína, Marshallův plán či Kominforma. Autor se opírá o bohatý soubor zdrojů – z edic dokumentů využívá například Foreign Relations of the United States, Documents diplomatique français nebo Documents of British Policy Overseas, pracuje však i s množstvím studií a monografií.

Text knihy je rozdělen na pět hlavních kapitol, které výklad chronologicky dělí. V první kapitole, nazvané Ke studené válce a rozdělní světa (1945-1948), se autor zabývá změnou paradigmat a mocenských vztahů souvisejících se snahou jednotlivých států vyřešit situaci po konci druhé světové války. V této souvislosti se Litera zabývá stále se zostřujícími vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. V druhé kapitole, pojmenované Globalizace studené války: Proměna na horkou (1948-1953), je pozornost věnována mimo jiné stále rigidnější podobě vztahů zemí sovětského bloku, politickým procesům a závěru Stalinovy éry.

Navazující část, Éra N. S. Chruščova: Doba změn a nejistot (1953-1964), analyzuje Chruščovovu koncepci poststalinské politiky a její postupné formování. Zabývá se i důsledky II. sjezdu KSSS (zde Chruščov kritizoval Stalina), berlínskou a kubánskou krizí a nakonec Chruščovovým pádem. Čtvrtá část knihy, Supervelmoc na cestě od „jasných zítřků“ ke krizi: Dvě desetiletí vlády L. I. Brežněva (1964-1982/85), popisuje, jak se Sovětský svaz potýkal s ovládáním zemí sovětského bloku a jak postupně spěl ke krizi. Nakonec poslední kapitola, Začátek konce: Gorbačovova revoluce v zahraniční politice (1985-1991), věnuje pozornost změnám v sovětsko-amerických vztazích a revolucím v jednotlivých zemích sovětského bloku.

Již při prvním listování knihou jsem zaznamenala, že stránky uvedené v obsahu knihy se neshodují se stránkováním v průběhu textu. Například subkapitola Détente a sovětský blok začíná dle obsahu na straně 250, v knize je však až na straně 252. Takto jsou posunuty všechny kapitoly v obsahu – tipuji, že někdo zapomněl při závěrečné redakci knihy obsah aktualizovat. Jde však o drobnost, která nesnižuje celkovou úroveň knihy. Tu lze doporučit nejen jako zajímavé čtení plné faktů, ale i jako zdroj vědomostí například pro studenty historie a příbuzných oborů.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy:

Od-Stalina-ke-Gorbačovovi


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.